Persis Khambatta From Maharashtra (1965)

1

Burst

Yasmin Daji From Maharashtra (1966)

2

Burst

Nayyara Mirza from Delhi (1967)

3

Burst

Anjum Mumtaz Baig from Maharashtra (1968)

4

Burst

Kavita Bhambhani from Maharashtra (1969)

5

Burst

Veena Sajnani from Maharashtra (1970)

6

Burst

Raj Gill from Maharashtra (1971)

7

Burst

Roopa Satyan from Maharashtra (1972)

8

Burst

Farzana Habib from Maharashtra (1973)

9

Burst

Shalini Dholakia from Maharashtra (1974)

10

Burst

Meenakshi Kurpad from Maharashtra (1975)

11

Burst

Naina Balsaver from Uttar Pradesh (1976)

12

Burst

Nalini Viswanathan from Tamil Nadu (1977)

13

Burst

Alamjeet Kaur Chauhan from Punjab (1978)

14

Burst

Swaroop Sampat from Maharashtra (1979)

15

Burst

Sangeeta Bijlani from Maharashtra (1980)

16

Burst

Rachita Kumar from Maharashtra (1981)

17

Burst

Pamela Singh from Delhi (1982)

18

Burst

Rekha Hande from Karnataka (1983)

19

Burst

Juhi Chawla from Punjab (1984)

20

Burst