Dr. Vasudha Prakash (centre) enjoying the concert with the children

Dr. Vasudha Prakash (centre) enjoying the concert with the children

Dr. Vasudha Prakash (centre) enjoying the concert with the children