06 Gopi082-36

Gopi with one of his many international wins for the country

Gopi with one of his many international wins for the country