Yashtwant Panwar, Jayprakash Panwar, Ashish Uniyal and Madhav Prasad Joshi in their office (800×600)

Yashtwant Panwar, Jayprakash Panwar, Ashish Uniyal and Madhav Prasad Joshi in their office

Yashtwant Panwar, Jayprakash Panwar, Ashish Uniyal and Madhav Prasad Joshi in their office