Gyarsi Bai (800×600)

Gyarsi Bai Sahariya who has led the Sahariyas struggle in Baran

Gyarsi Bai Sahariya who has led the Sahariyas struggle in Baran