Ahar Pyne system in Gaya, South Bihar

Ahar Pyne system in Gaya, South Bihar; Image courtesy: Hindi Water Portal

Ahar Pyne system in Gaya, South Bihar; Image courtesy: Hindi Water Portal